هفته پژوهش و فناوری 93

هفته پژوهش و فناوری 93 - 31
هفته پژوهش و فناوری 93 - 63
هفته پژوهش و فناوری 93 - 49
هفته پژوهش و فناوری 93 - 30
هفته پژوهش و فناوری 93 - 43
هفته پژوهش و فناوری 93 - 87
هفته پژوهش و فناوری 93 - 2


هفته پژوهش و فناوری 93

دهمین جلسه شورای راهبری هفته ملی پژوهش و فناوری باوزارت علوم دهمين جلسه از سلسله جلسات شوراي راهبري هفته ملي پژوهش و فناوري در تاريخ //
در محل معاونت پژوهش و فناوري وزارت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بااخبار برگزاری دوازدهمین جلسه دوازدهمين جلسه شوراي راهبري هفته ملي پژوهش و فناوري در تاريخ // در محل معاونت
پژوهش و فناوري وزارت علوم تحقيقات و

هفته پژوهش 93 پژوهش لرستان دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم و رئیس ستاد ملی هفته پژوهش و
فناوری گفت پانزدهمین

اسامی روزهای هفته پژوهش و فناوری سال 93 استانها پژوهش لرستان اسامی روزهای هفته پژوهش و فناوری سال استانها.شعار هفته پژوهش · هفته
پژوهش و فناوری سال

نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری سال 93 مشهد پارک علم و فناوری خراسان · حمایت از نوآوری و اختراع · حمایت از رشد فناوری
نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری سال مشهد

گالری عکس بانمایشگاه فن بازار هفته پژوهش و فناوری 93 در تهران گالري عکس بانمایشگاه فن بازار هفته پژوهش و فناوری در تهران. نمایشگاه فن بازار
هفته پژوهش و فناوری در تهران.

رونمایی از 40 فناوری در هفته پژوهش/ معرفی 5 ایده برتر باایسنا از فناوری رونمایی شود. تعداد رونمایی‌های هفته پژوهش سال یک مورد و در سال
حدود مورد بوده است.

دانشگاه لرستان باهفته پژوهش و فناوری صفحه ویژه پوشش هفته پژوهش و فناوری . اعلام پژوهشگران برتر دانشگاه در سال
شنبه آذرماه

عناوین روزهای هفته پژوهش و فناوری سال 93 باپورتال دانشگاه زابل روز. تاریخ. عنوان. یکشنبه. //. پژوهش فناوری و مدرسه. دوشنبه. //.
پژوهش فناوری و صنعت.

برگزاری هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه بامعاونت پژوهشی و به همين منظور دانشگاه دامغان بمناسبت هفته پژوهش و فناوري هساله برناهاي متعددي
را با همكاري دانشکده ها سازمانهاچهارشنبه // پژوهش های کاربردی برگزاری
جلسات سخنرانی و کارگاههای تخصصی.

هفته پژوهش 93 صفحه اصلیفقط معاونت تحقیقات و فناوری. معرفی معاونت · اهداف وبا افتتاح
نمایشگاه رسما هفته پژوهش آغار شد. دکتر فریدون

تیزر تلویزیونی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری اصفهان 93 باآپارات گروه فرهنگی هنری ترنج این تیزر به سفارش استانداری اصفهان برای نمایشگاه هفته
پژوهش و فناوری استان

اولین جلسه ستاد هفته پژوهش و فناوری سال 93 بامعاونت پژوهش و اولین جلسه ستاد هفته پژوهش و فناوری سال در واحد تهران شمال با حضور ریاست
محترم واحد معاونت محترم

هفته پژوهش و فناوری باپرتال دانشگاه علوم پزشکی زاهدان صفحه اصلي هفته پژوهش و فناوریطراحي و پياده سازي شده در واحد وب پرتال
مديريت فناوري دانشگاه علوم پزشکي زاهدان.

هفته پژوهش آذر 93 باپارک علم و فناوری استان مرکزی حضور پارک علم و فناوری استان مرکزی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی باهفته پژوهش
آذر . نمایشگاه

گزارش عملکرد موزه علوم و فناوری در هفته ملی پژوهش > وبسایت موزه حضور در پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری. به گزارش روابط عمومی موزه
//

سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فنّاوری ابلاغی شورای عالی عتف هفته پژوهشعالی عتف از تصویب سیاست‌های پژوهش و فنّاوری سال – کشور در
آخرین جلسه شورای عالی

همزمان با هفته پژوهش و فناوری صورت گرفت انتخاب 4 واحد فناور همزمان با هفته پژوهش و فناوری از پژوهشگران و فناوران برتر استان طیاز جمله
مهمترین شاخص هایی بودند که در فرآیند انتخاب فناوران برتر استان در سال مورد
ارزیابی داوران قرار گرفتند.

هفته پژوهش بامعاونت پژوهش و فناوری مراسم هفته پژوهش دانشگاه روز يكشنبه مورخ // ساعت – همراه با تقدير از
پژوهشگران برتر دانشگاه در سالن

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری خراسان رضوی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری خراسان رضوی بمناسبت هفته پژوهش از //
لغایت // در

معاونت پژوهش و فناوری باخبرناپژوهشی-کلیپ هفته پژوهش در حوزه معاونت پژوهش و فناوری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد مدیریت پژوهش و فناوری
مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی اداره ارتباط با صنعت و مالکیت فکری
خبرناپژوهشی کلیپ هفته پژوهش در سال

راهنمای فعالیت‌های هفته پژوهش 1393 فایل Pdf باپژوهشگاه راﻫﻨﻤﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶاﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوري ﺑﺮﺗﺮاﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط در ﮔﺴﺘﺮه
ﮐﺸﻮري ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ. دﻓﺎع و از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﮋوﻫﺸـــﮕﺎه/. ﺷﻮرا/ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه/ ﺷﻮرا/ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮن ﺑﺮگ ﻫﺎي

اخبار و رویدادهابرناهای هفته پژوهش و فناوری سال 93 دانشگاه به گزارش روابط عمومی دانشگاه برناهای هفته پژوهش توسط مدیر امور پژوهش دانشگاه
اعلام شد. دکتر حسین

كارناهفته پژوهش و فناوری سال 93 درﺑﺎره ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري. ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري ﻫﻔﺘﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ
روي اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ.

نمایشگاه هفته پژوهش باalameh برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش. دبیرستان علاطباطبایی دوره اول واحد آبشناسان.
آذر . هفته پژوهش و فناوری هفته ای است


هفته پژوهش و فناوری دهمین جلسه شورای راهبری هفته ملی پژوهش و فناوری باوزارت علوم دهمين جلسه از سلسله جلسات شوراي راهبري هفته ملي پژوهش و فناوري در تاريخ در محل معاونت پژوهش و فناوري وزارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بااخبار برگزاری دوازدهمین جلسه دوازدهمين جلسه شوراي راهبري هفته ملي پژوهش و فناوري در تاريخ در محل معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم تحقيقات و هفته پژوهش پژوهش لرستان دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم و رئیس ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری گفت پانزدهمین اسامی روزهای هفته پژوهش و فناوری سال استانها پژوهش لرستان اسامی روزهای هفته پژوهش و فناوری سال استانها.شعار هفته پژوهش · هفته پژوهش و فناوری سال نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری سال مشهد پارک علم و فناوری خراسان · حمایت از نوآوری و اختراع · حمایت از رشد فناوری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری سال مشهد گالری عکس بانمایشگاه فن بازار هفته پژوهش و فناوری در تهران گالري عکس بانمایشگاه فن بازار هفته پژوهش و فناوری در تهران. نمایشگاه فن بازار هفته پژوهش و فناوری در تهران. رونمایی از 0 فناوری در هفته پژوهش معرفی ایده برتر باایسنا از فناوری رونمایی شود. تعداد رونمایی‌های هفته پژوهش سال یک مورد و در سال حدود مورد بوده است. دانشگاه لرستان باهفته پژوهش و فناوری صفحه ویژه پوشش هفته پژوهش و فناوری . اعلام پژوهشگران برتر دانشگاه در سال شنبه آذرماه عناوین روزهای هفته پژوهش و فناوری سال باپورتال دانشگاه زابل روز. تاریخ. عنوان. یکشنبه. . پژوهش فناوری و مدرسه. دوشنبه. . پژوهش فناوری و صنعت. برگزاری هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه بامعاونت پژوهشی و به همين منظور دانشگاه دامغان بمناسبت هفته پژوهش و فناوري هساله برناهاي متعددي را با همكاري دانشکده ها سازمانهاچهارشنبه پژوهش های کاربردی برگزاری جلسات سخنرانی و کارگاههای تخصصی. هفته پژوهش صفحه اصلیفقط معاونت تحقیقات و فناوری. معرفی معاونت · اهداف وبا افتتاح نمایشگاه رسما هفته پژوهش آغار شد. دکتر فریدون تیزر تلویزیونی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری اصفهان باآپارات گروه فرهنگی هنری ترنج این تیزر به سفارش استانداری اصفهان برای نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان اولین جلسه ستاد هفته پژوهش و فناوری سال بامعاونت پژوهش و اولین جلسه ستاد هفته پژوهش و فناوری سال در واحد تهران شمال با حضور ریاست محترم واحد معاونت محترم هفته پژوهش و فناوری باپرتال دانشگاه علوم پزشکی زاهدان صفحه اصلي هفته پژوهش و فناوریطراحي و پياده سازي شده در واحد وب پرتال مديريت فناوري دانشگاه علوم پزشکي زاهدان. هفته پژوهش آذر باپارک علم و فناوری استان مرکزی حضور پارک علم و فناوری استان مرکزی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی باهفته پژوهش آذر . نمایشگاه گزارش عملکرد موزه علوم و فناوری در هفته ملی پژوهش > وبسایت موزه حضور در پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری. به گزارش روابط عمومی موزه سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فنّاوری ابلاغی شورای عالی عتف هفته پژوهشعالی عتف از تصویب سیاست‌های پژوهش و فنّاوری سال – کشور در آخرین جلسه شورای عالی همزمان با هفته پژوهش و فناوری صورت گرفت انتخاب واحد فناور همزمان با هفته پژوهش و فناوری از پژوهشگران و فناوران برتر استان طیاز جمله مهمترین شاخص هایی بودند که در فرآیند انتخاب فناوران برتر استان در سال مورد ارزیابی داوران قرار گرفتند. هفته پژوهش بامعاونت پژوهش و فناوری مراسم هفته پژوهش دانشگاه روز يكشنبه مورخ ساعت – همراه با تقدير از پژوهشگران برتر دانشگاه در سالن برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری خراسان رضوی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری خراسان رضوی بمناسبت هفته پژوهش از لغایت در معاونت پژوهش و فناوری باخبرناپژوهشی-کلیپ هفته پژوهش در حوزه معاونت پژوهش و فناوری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد مدیریت پژوهش و فناوری مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی اداره ارتباط با صنعت و مالکیت فکری خبرناپژوهشی کلیپ هفته پژوهش در سال راهنمای فعالیت‌های هفته پژوهش فایل Pdf باپژوهشگاه راﻫﻨﻤﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶاﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوري ﺑﺮﺗﺮاﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط در

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *