هفته پژوهش چه زمانی است

هفته پژوهش چه زمانی است - 84
هفته پژوهش چه زمانی است - 75
هفته پژوهش چه زمانی است - 81
هفته پژوهش چه زمانی است - 6
هفته پژوهش چه زمانی است - 96
هفته پژوهش چه زمانی است - 43
هفته پژوهش چه زمانی است - 4
هفته پژوهش چه زمانی است - 11
هفته پژوهش چه زمانی است - 22


هفته پژوهش چه زمانی است

برنامه‌های هفته ملی پژوهش و فناوری از ۲۳ آذر ماه آغاز می‌شود باهمشهری همشهری‌آنلاین پانزدهمین هفته ملی پژوهش و فناوری امسال با شعارهفته پژوهش
نامگذاری شده است اظهار داشت امسال شاهد برگزاریراستا در فاصله زمانی تا
آذرماه نمایشگاه هفته پژوهش با

هفته پژوهش و فناوری باوزارت علوم، تحقیقات و فناوری هفته پژوهش و فناوري هفته اي است كه فرصت مناسبي براي توجه و تمركز روي ابعاد
مختلف امر پژوهش وفناوري در كشور فراهم مي

فرآِیندهای هفته پژوهش و فناوری باتترا در نهایت تمام فعالیت‌های هفته ملی پژوهش و فناوری به ترتیب زمانی در قالب CPM
طراحی و تهیه گردیده است. ۱ Business

اطلاع رسانی و تبیین اهمیت پژوهش، کلیدی ترین وظیفه در هفته رییس کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد هفته پژوهش استانفضای کنونی در
دنیا امری بدیهی است و تا زمانی که به یک دغدغه در بین اساتید و اصحاب قلم تبدیل
نشود به نتیجه نخواهد رسید.

هفته پژوهش زمانی برای تکریم پژوهشگران است باخبرگزاری مهر مشهد باخبرگزاری مهر معاون برناریزی و توسعه وزیر کشور هفته پژوهش را زمانی برای
تکریم و تعظیم

راهنمای فعالیت‌های هفته پژوهش 1393 فایل Pdf باپژوهشگاه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط در ﮔﺴﺘﺮه ﮐﺸﻮري ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ. Page . ﺻﻔﺤﮫ. ۲. از. ٤. -. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺎﺻـــﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ. /. /

هفته پژوهش فرصتی برای تکریم پژوهشگران عرصه علم و فناوری هفته پژوهش فرصتی برای تکریم پژوهشگران عرصه علم ومطلب اظهار داشت تکریم
پژوهش زمانی رخ می‌دهد که پژوهش‌ها کاربردی شود وتکریم پژوهشگران و زحمتکشان
عرصه علم و فناورزی است.

تکریم پژوهش زمانی رخ می‌دهد که پژوهش‌ها کاربردی شود لازم به عمل آمده و قرار است روزانه دانش‌آموز از نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری
البرز بازدید کند.

هفته پژوهش فرصتی مغتنم برای توسعه فرهنگ پژوهش در کشور است وی گفت برای برگزاری برناهای هفته پژوهش در اداره کل آموزش و پرورش البرز ستاد
پژوهش با زیر مجموعه کمیته های مختلف فعال شده استبازنشستگی زمانی مغتنم
برای آبادانی آخرت است.

راهنمای نحوه انتخاب برگزیدگان هفته پژوهش باپژوهشگاه مطالعات ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ. /. / ﻟﻐﺎﯾﺖ //ﺷﻮد ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮارد
ﻣﺮﺑﻮط در ﮔﺴﺘﺮه ﮐﺸﻮري ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ.

اختصاصی علمنا جزئیات هفته پژوهش ۹۵ از زبان دکتر بختیاری ۲۵ آذرماه در تقویم جمهوری اسلامی به عنوان “روز پژوهش” نامگذاری شده است و “هفته پژوهش”
نیز از همین روز آغاز

پژوهش رایانه طرح تخفیفات موسسه پژوهش • تخفیف زمانی هر هفته پنج درصد از تخفیف کاسته
خواهد شد. بدیهی است که با ثبت نام زودتر

پژوهش در ایران تحت الشعاع سیاست و ایدئولوژی است/منتشر نشود ساعت قبل یک استاد دانشگاه ادبیات هفته پژوهش را تنها یک شعار خواند و گفت در واقع
ایدئولوژی واین پژوهش ها زمانی اهمیت و رشد پیدا می کنند که مورد استفاده عملی در
تصمیم گیری ها قرار گیرند.

اخبار اولین جلسه کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد هفته پژوهش اولین جلسه کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد هفته پژوهش و فناوری استان قزوین
برگزارشدتوجه به فضای کنونی در دنیا امری بدیهی است و تا زمانی که به یک دغدغه
در بین اساتید و اصحاب

ایدز باویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد بیماری ناشی از ویروس HIV دارای سه مرحله اصلی است طول دوره این علائم متف
است اما معمولاً یک یا دو هفته می‌باشد. با بر اساس گزارش منتشر شده از این پژوهش
اکنون فاصلهٔ زمانی بین آلودگی به ویروس و

نمایشگاه هفته پژوهش مشهد باگلایه حامد زمانی از رسانه شایعه پرداز ظاهرا اشاره زمانی به شایعه هایی است که درباره دریافت مبالغ کلان برای برگزاری
کنسرت های درخواستی از سوی این خواننده

هفته پژوهش سال 95 باکمپ شادی هفته پژوهش و فناوري هفته اي است كه فرصت مناسبي براي توجه و تمركز روي ابعاد
مختلف امر پژوهش وفناوري در كشور فراهم مي آورد تا . با خاطره عکس و کتاب باهفته
پژوهش چه زمانی است.

۲۹،آبان الی ۵،آذر آغاز هفته بسیج بامرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما زماني كه حضرت امام رحالله ضرورت تشكيل ارتش بيست ميليوني را گوشزد كردند و
بسيج همگاني را بيكننده انقلاب نوپاي

عقب‌افتادگی‌های حوزه پژوهش جبران شود باپایگاه خبری تحلیلی ساعت قبل نمایشگاهی در این بازه زمانی بسیار کم است و در کل اختصاص یک هفته به پژوهش
فرصت ناچیزی است.

انتخاب پژوهشگران برتر بادانشگاه فرهنگیان هر ساله هفته پژوهش فرصتی را فراهم می آورد تا دانشجويان و اعضاي هيات علمي دانشگاه
وظایف ستاد فوق به شرح زیر است کشوریفقط مدارک دوره زمانی چهارسال منتهی به
پایان شهریور مورد بررسی قرار گیرند .

آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ Ph.D دوره دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻲ وﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ اﻳﻦ
آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮياﺳﺖ . ﻣﺪت آﻣﻮزش ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺘﻪ و ﻫﺮ دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺘﻪ آ.
در وزش ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎدﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي.

تنها نامگذاری هفته پژوهش در روند پژوهش تاثیر مثبتی ندارد و لازم در علوم اسلامی قطعا پژوهش از وظایف حوزه های علمیه است اگر بخواهیم پژوهش های منظمی
در دورهمالی و معنوی زمانی ممکن است که به دغدغه مسئولین تبدیل شود تنها نامگذاری
هفته پژوهش در روند

به بهانه هفته پژوهش چالش های پژوهش در ایران باآفتاب بگذریم از اینکه نتایج برخی پژوهش ها زمانی به کار می روند کهبسیاری از
دستگاههای اجرایی و متولیان پژوهش در کشور نگاهشان به پژوهش این استبرچسب ها
هفته پژوهش چالش های پژوهش.

پرسشناراهی کاربردی برای جمع آوری اطلاعات در پژوهش ها و لازم است تا قبل از تنظیم کامل پرسشنامه چند نمونه را در بین این گروه‌ها مورد استفاده
قرار دهید. اظهارنظر گروه‌های-برای هر سؤال محدوده زمانی را مشخص کنید.آغاز هفته
پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۵.

نمایشگاه «جابربن حیان» به مناسبت هفته پژوهش در قم برگزار معاون پژوهشی اداره‌کل آموزش و پرورش استان قم با اشاره به اینکه نمایشگاه جابربن
حیان در هفته پژوهش

فراخوان شرکت در جشنواره هفته پژوهش و فناوری دانشگاه علوم جشنواره هفته پژوهش و فناوري آذر ماه امسال در دانشگاه علوماز نام نويسي و ارسال
درخواست لازم است که شيوه ناجشنواره را که بهکه مربوط به بازه زمانی جشنواره
سال ۱۳۹۳ شمسي بوده و در نرم

تقویم سالیانه در ساعت و تقویم ایران ۱ شهریور روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشکفقط ۲ شهریور آغاز هفته دولت . ۲۵ آذر
روز پژوهشفقط ۲۶ آذر روز حمل و نقلفقط ۲۷ آذر میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق علیه السلام
١٧ ربيع الاول فقط ۳۰ آذر جشن شب یلدا.

فرهنگ‌سازی ضرورت پژوهش نباید به یک بازه زمانی محدود شود در این هفته چنین فرصتی است تا دوستداران علم و پژوهش با یکدیگر به تعامل
بپردازند وبیشتر در جریان

ترویج فرهنگ پژوهش یکی از اهداف برگزاری هفته پژوهش است ترویج فرهنگ پژوهش یکی از اهداف برگزاری هفته پژوهش است سیاستگذاری
بزرگداشت هفته پژوهش توسط شورایی به ریاستانتخاب پژوهشگر برتر استانی
چگونه و چه زمانی انجام می شود؟

اثبات اصالت در پژوهش بالیزنا جولای اصالت زمانی معمولاً زمان عنصر بسیار تاثیرگذاری در تحقیق است. زیرا پدیده مورد
مطالعه در هر پژوهش

Lahzehnama در بهترین زمان برای زایمان سزارین بالحظه نما جولای سزارین معمولاً زمانی انجام می‌شود که زایمان طبیعی جان مادر یا فرزند را در خطر قرار دهد.
پژوهش دیگری یافته است بچه‌هایی که زودتر از هفته بارداری متولد می‌شوند ممکن
است با مشکلات رشدی

کارگاه پژوهش بادبستان پسرانه شهادت منطقه 5 تهران گزارش اهم فعالیت های پژوهش در هفته پژوهشپژوهش زمانی کامل است که نتایج آن در
اختیار جامعه علمی گذارده شود . شخصی که

مسابقه ی هفته ی پژوهش باانجمن های تخصصی تبیان مهلت مسابقه تا آخر هفته ی پژوهش یعنی آذر ماه هست . ضمنا جایزه های خوبی همگاهی
وقتا این پایان نانوشتن علی الخصوص زمانی که داره وقتش می گذره خیلی دیدنیه
Santi گفته است .

پیام تبریك سرپرست دانشگاه رازی به مناسبت هفته پژوهش پيام تبريك سرپرست دانشگاه رازي به مناسبت هفته پژوهشو همت عالي نخبگان
فرهيختگان و پژوهشگران كشور اسلاميمان هستيم كه ماهيت علمي و فرهنگي اين مقطع
زماني بيش از هر زمان ديگر زبانزد همگان است.

ادامطلب باپورتال اداره کل آذربایجان غربی باوزارت آموزش و پرورش تجلیل از نفر معلم پژوهشگر استان در هفته پژوهش و فناوریوزارت آموزش و
پرورش در بازه زمانی الی اذر برگزار خواهد شد.گفتنی است در این جلسه مقرر
شد برناهای هفته پژوهش و

غواصی در دریای دانش باویژه ناهفته پژوهش باراسخون پژوهش که نوعی طلب دانش است به عنوان فرضیه دینی مطرح است. ستره زمانی و پهنه
زمینی این دستور الهی در گفتمان دو رهبر

دبیر هفته پژوهش گلستان شبکه سازی بین پژوهشگران ضروری ساعت قبل ایرنا بادبیر هفته پژوهش گلستان؛ شبکه سازی بین پژوهشگران وبرناهای هفته
پژوهش از تا آذر در گلستان در حال برگزاری است حوزه و بین الملل توسط
حجت الاسلام والمسلمین زمانی

دانشگاه قم/هفته پژوهش فرصتی برای بازگو كردن مشكلات بخش دكتر عسگر ديرباز رئيس دانشگاه قم و دبير ستاد استاني هفته پژوهش و فناوري در
مصاحبه با خبرنگاركه در دانشگاه انجام شود هرچند سير زماني بيشتري را طي كند اما
از بار علمي و دقت بالايي برخوردار است.

اخبار پژوهشی باموسسه آموزش عالی فروردین قائمشهر روزآذر همایش پژوهش در موسسه آموزش عالی فروردین برگزار گردید. به منظور
گرامیداشت هفته پژوهش همایشی با حضور جمعی

جلسه ستاد بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی جلسه ستاد بزرگداشت هفته پژوهش وفناوری استان خراسانو جشنواره دربازده زمانی
خاص هدف نمایشگاه هفته پژوهش نیست بلکهبا تبیین نگاه پژوهشی درجامعه است که
نهضت پژوهشی به معنای

واحد پژوهش انجمن بهکاپ باانجمن ورزش بهکاپ در پژوهش حاضر به تاثیر شش هفته تمرین بهکاپ بر افزایش عزت نفس دانش آموزان
پسر سوم ابتدایی شهرستان با طول تمرکز به معنای مدت زمانی است که ورزشکار می
تواند روی پدیده مورد نظر تمرکز کند. این مدت

از ایده تا به کارگیری نتایج پژوهش زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﻮآوري ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ . ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﻳﺪه. ﻧﻮﻳﻦ
و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪ از وﻗﺎﻳﻌﻲ. ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻛﺎﻻي. ﺟﺪﻳﺪي را ﺧﻠﻖ ﻛﺮده وﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻛﺮده اﺳﺖ . وﻗﺘﻲ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮﺿﻮع را.

افتتاحیه هفته پژوهش اخبار دانشگاه ایلام همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش مراسم افتتاحیه هفته پژوهش در دانشگاه ایلام روز
دوشنبه مورخ ۲۵/۱۰/۸۵ راس ساعت ۱۰ صبح در

اولویت های پژوهشی شهرداری زنجان تدوین شده است باهشدار نیوز ادیبان هفته پژوهش استانی را از ۱۴ تا ۱۸ آذر عنوان کرد و گفت تاکنون ۲۴خبر داد و
اظهار داشت شعار هفته پژوهش به صورت بازه زمانی طولانی مدت در یکی از عرشه پل های
سطح شهر نصب می شود.

تجلیل از 18 نفر معلم پژوهشگر آذربایجان‌غربی در هفته پژوهش و معاون آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی گفت در هفته پژوهش و فناوری امسال از نفر
معلم استان به عنوان

پژوهشی پیرامون قمر در عقرب باجدول جدید 1395 باهدانا در hadana پژوهشي پيرامون قمر در عقرب سال روايات روش محاسبه ايّام سعد و نحس قمر در
عقرب چیست قمر در عقرب

هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی باکمیته اجرایی و امور کمیته اجرایی به عنوان رکن اجرایی برگزاري هفته پژوهش و فناوري از اهمیت بسزایی
برخوردار است.بااجراي برناهاي مصوب و ارائه گزارش پیشرفت در دوره هاي زمانی
ماهانه به دبیر ستاد عالی هفته پژوهش.


هفته پژوهش چه زمانی استبرنامه‌های هفته ملی پژوهش و فناوری از 23 آذر ماه آغاز می‌شود باهمشهری همشهری‌آنلاین پانزدهمین هفته ملی پژوهش و فناوری امسال با شعارهفته پژوهش نامگذاری شده است اظهار داشت امسال شاهد برگزاریراستا در فاصله زمانی تا آذرماه نمایشگاه هفته پژوهش با هفته پژوهش و فناوری باوزارت علوم، تحقیقات و فناوری هفته پژوهش و فناوري هفته اي است كه فرصت مناسبي براي توجه و تمركز روي ابعاد مختلف امر پژوهش وفناوري در كشور فراهم مي فرآِیندهای هفته پژوهش و فناوری باتترا در نهایت تمام فعالیت‌های هفته ملی پژوهش و فناوری به ترتیب زمانی در قالب CPM طراحی و تهیه گردیده است. 1 Business اطلاع رسانی و تبیین اهمیت پژوهش، کلیدی ترین وظیفه در هفته رییس کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد هفته پژوهش استانفضای کنونی در دنیا امری بدیهی است و تا زمانی که به یک دغدغه در بین اساتید و اصحاب قلم تبدیل نشود به نتیجه نخواهد رسید. هفته پژوهش زمانی برای تکریم پژوهشگران است باخبرگزاری مهر مشهد باخبرگزاری مهر معاون برناریزی و توسعه وزیر کشور هفته پژوهش را زمانی برای تکریم و تعظیم راهنمای فعالیت‌های هفته پژوهش فایل Pdf باپژوهشگاه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط در ﮔﺴﺘﺮه ﮐﺸﻮري ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ. Page . ﺻﻔﺤﮫ. 2. از. ٤. -. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺎﺻـــﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ. . هفته پژوهش فرصتی برای تکریم پژوهشگران عرصه علم و فناوری هفته پژوهش فرصتی برای تکریم پژوهشگران عرصه علم ومطلب اظهار داشت تکریم پژوهش زمانی رخ می‌دهد که پژوهش‌ها کاربردی شود وتکریم پژوهشگران و زحمتکشان عرصه علم و فناورزی است. تکریم پژوهش زمانی رخ می‌دهد که پژوهش‌ها کاربردی شود لازم به عمل آمده و قرار است روزانه دانش‌آموز از نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری البرز بازدید کند. هفته پژوهش فرصتی مغتنم برای توسعه فرهنگ پژوهش در کشور است وی گفت برای برگزاری برناهای هفته پژوهش در اداره کل آموزش و پرورش البرز ستاد پژوهش با زیر مجموعه کمیته های مختلف فعال شده استبازنشستگی زمانی مغتنم برای آبادانی آخرت است. راهنمای نحوه انتخاب برگزیدگان هفته پژوهش باپژوهشگاه مطالعات ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ. . ﻟﻐﺎﯾﺖ ﺷﻮد ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط در ﮔﺴﺘﺮه ﮐﺸﻮري ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ. اختصاصی علمنا جزئیات هفته پژوهش 95 از زبان دکتر بختیاری 25 آذرماه در تقویم جمهوری اسلامی به عنوان “روز پژوهش” نامگذاری شده است و “هفته پژوهش” نیز از همین روز آغاز پژوهش رایانه طرح تخفیفات موسسه پژوهش • تخفیف زمانی هر هفته پنج درصد از تخفیف کاسته خواهد شد. بدیهی است که با ثبت نام زودتر پژوهش در ایران تحت الشعاع سیاست و ایدئولوژی استمنتشر نشود ساعت قبل یک استاد دانشگاه ادبیات هفته پژوهش را تنها یک شعار خواند و گفت در واقع ایدئولوژی واین پژوهش ها زمانی اهمیت و رشد پیدا می کنند که مورد استفاده عملی در تصمیم گیری ها قرار گیرند. اخبار اولین جلسه کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد هفته پژوهش اولین جلسه کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد هفته پژوهش و فناوری استان قزوین برگزارشدتوجه به فضای کنونی در دنیا امری بدیهی است و تا زمانی که به یک دغدغه در بین اساتید و اصحاب ایدز باویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد بیماری ناشی از ویروس HIV دارای سه مرحله اصلی است طول دوره این علائم متف است اما معمولاً یک یا دو هفته می‌باشد. با بر اساس گزارش منتشر شده از این پژوهش اکنون فاصلهٔ زمانی بین آلودگی به ویروس و نمایشگاه هفته پژوهش مشهد باگلایه حامد زمانی از رسانه شایعه پرداز ظاهرا اشاره زمانی به شایعه هایی است که درباره دریافت مبالغ کلان برای برگزاری کنسرت های درخواستی از سوی این خواننده هفته پژوهش سال باکمپ شادی هفته پژوهش و فناوري هفته اي است كه فرصت مناسبي براي توجه و تمركز روي ابعاد مختلف امر پژوهش وفناوري در كشور فراهم مي آورد تا . با خاطره عکس و کتاب باهفته پژوهش چه زمانی است. 29،آبان الی 5،آذر آغاز هفته بسیج بامرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما زماني كه حضرت امام رحالله ضرورت تشكيل ارتش بيست ميليوني را گوشزد كردند و بسيج همگاني را بيكننده انقلاب نوپاي عقب‌افتادگی‌های حوزه پژوهش جبران شود باپایگاه خبری تحلیلی ساعت قبل نمایشگاهی در این ب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *